• Statūti

  Biedrības Neatkarīgā izglītības biedrība

  statūti

  1. Biedrības nosaukums

  1.1. Biedrības nosaukums ir Neatkarīgā izglītības biedrība (turpmāk - Biedrība).

  2. Biedrības mērķi

  2.1. Biedrības mērķi ir:
  2.1.1. Atbalstīt bērnu un jauniešu attīstībai un izglītībai nozīmīgus inovatīvus un radošus
  nekomerciālus projektus;
  2.1.2 sekmēt pārmaiņu īstenošanu vispārējā izglītībā Latvijā politiskajā, sistēmiskajā,
  institucionālajā un indivīda līmenī.

  3. Biedrības darbības termiņš

  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

  4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
  personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, iesniedzot rakstisku
  pieteikumu valdei. Pieteikums jāparaksta tā iesniedzējam, kā arī diviem Biedrības biedriem —
  galvotājiem. Pieteikumā jāapliecina apņemšanās ievērot Biedrības statūtus, pildīt kopsapulces
  un valdes lēmumus, ievērojot Biedrības iekšējās kārtības noteikurnus.
  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
  jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo
  dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats
  pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.
  Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums
  rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī
  biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un
  viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  4.5.1. biedrs vairāk nekā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
  4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
  izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. lzslēdzamā biedra
  neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no
  biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu
  laikā no tā pieņemšanas brīža.

  5. Biedru tiesības un pienākumi

  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
  protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
  darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  5.1.4. būt par galvotāju jaunu Biedrības biedru uzņemšanā.
  5.2. Biedrības biedru pienākumi:
  5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
  5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lērnumu. Nosakot biedram
  saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  6. Biedrības struktūrvienības

  6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
  struktūrvienības.
  6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
  struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

  7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

  7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē
  tikai personīgi.
  7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31 .martam.
  7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
  pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirrns sapulces nosūtot katram
  biedram rakstisku uzaicinājumu. Lemjot par izrnaiņām statūtos, valdē vai biedrības darbības
  izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises.
  7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ⅓ no biedriem, bet, ja tiek lemts par
  grozījumu izdarīšanu statūtos, tad sapulce lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no
  biedriem.
  7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta
  atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
  ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

  7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
  biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
  pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

  8. Izpildinstitūcija

  8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.
  8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
  8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
  8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
  8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

  9. Revidents

  9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
  sapulce uz vienu gadu.
  9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
  9.3. Revidents:
  9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu lidzekļu revīziju;
  9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
  9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
  saņemšanas.

  10. Biedru nauda

  10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit eiro) apmērā.
  11. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.
  11.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā
  īpašuma, kura vērtība nepārsniedz EUR 500 (pieci simti eiro), iegūšanu, apgrūtināšanu vai
  atsavināšanu.
  11.2. Biedrības valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs EUR 500 (pieci simti eiro)
  iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
  11.3.Biedru sapulce lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

  12. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

  12.1.Biedrības līdzekļus veido:
  12.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
  12.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājurni;
  12.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas
  finansēšanai;
  12.1.4. citi atļauti ienākumi.
  12.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes rīkojumiem tiek lietoti:
  12.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
  12.2.2. darbinieku algošanai;
  12.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

  Biedrības valdes priekšsēdētāja: Zane Ozola
  Statūtu jaunā redakcija apstiprināta Rīgā, 2023. gada 18.janvārī


www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.