• Statūti


  Biedrības Neatkarīgā izglītības biedrība
  statūti


  1. Biedrības nosaukums
      1.1. Biedrības nosaukums ir Neatkarīgā izglītības biedrība (turpmāk - Biedrība).

  2. Biedrības mērķi
      2.1.  Biedrības mērķi ir:
          2.1.1. Atbalstīt bērnu un jauniešu attīstībai un izglītībai nozīmīgus inovatīvus un radošus nekomerciālus projektus;
          2.1.2 sekmēt pārmaiņu īstenošanu vispārējā izglītībā Latvijā politiskajā, sistēmiskajā, institucionālajā un indivīda līmenī.

  3. Biedrības darbības termiņš
      3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
      4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei. Pieteikums jāparaksta tā iesniedzējam, kā arī diviem Biedrības biedriem – galvotājiem. Pieteikumā jāapliecina apņemšanās ievērot Biedrības statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus, ievērojot Biedrības iekšējās kārtības noteikumus. 
      4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
      4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
      4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
      4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
          4.5.1. biedrs vairāk nekā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
          4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
          4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
      4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

  5. Biedru tiesības un pienākumi
      5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
          5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
          5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
          5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
          5.1.4. būt par galvotāju jaunu Biedrības biedru uzņemšanā.
      5.2. Biedrības biedru pienākumi:
          5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 
          5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
          5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
      5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  6. Biedrības struktūrvienības
      6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
      6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

  7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
      7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
      7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 
      7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
      7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
      7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Lemjot par izmaiņām statūtos,  valdē vai biedrības darbības izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises. 
      7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
      7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
      7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

  8. Izpildinstitūcija
      8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem.
      8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
      8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
      8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
      8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

  9. Revidents
      9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
      9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
      9.3. Revidents:
          9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
          9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
          9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
          9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
      9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
      9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  10. Biedru nauda
      10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 20 EUR (divdesmit euro) apmērā.

  11. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.
      11.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma, kura vērtība nepārsniedz EUR 5`00,- (pieci simti eiro), iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu. 
      11.2. Biedrības valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs EUR 5`00,- (pieci simti eiro) iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu. 
      11.3. Biedru sapulce lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

  12. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.
      12.1.Biedrības līdzekļus veido: 
          12.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas; 
          12.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
          12.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai; 
          12.1.4. citi atļauti ienākumi. 
      12.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti: 
          12.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei; 
          12.2.2. darbinieku algošanai; 
          12.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.


www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.