• Pirms jaunā mācību gada sākuma pie lietotājiem nonāks jaunā DigiKlases platfoma ar vairāk nekā 700 apkopotiem digitāliem mācību materiāliem, rīkiem un platformām!

   
  Pirms jaunā mācību gada sākuma pie lietotājiem nonāks jaunā DigiKlases platfoma  ar vairāk nekā 700 apkopotiem digitāliem mācību materiāliem, rīkiem un platformām!

  Jau kopš 2021. gada janvāra DigiKlases projekta komanda un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti strādā pie platformas izstrādes, kurā tiek apkopoti un klasificēti Latvijā un pasaulē pieejami daudzveidīgi digitāli mācību materiāli un rīki, lai veicinātu un atbalstītu izglītības jomas speciālistus tehnoloģijām bagātinātu mācīšanās procesu padarīt pedagoģiski jēgpilnu.

  DigiKlases krātuvē šobrīd apkopoti un ievadīti vairāk, kā 700 dažādu materiālu, kas kvalificēti atbilstoši digitālu mācību līdzekļu kategorijām. Jāuzsver, ka kategorijas vienu no otras atšķir to funkcionalitāte un mērķis, kam digitālais mācību līdzeklis izmantojams, savukārt Digiklases projekta komandas izstrādātie kritēriji palīdzējuši veikt materiālu analīzi un grupēšanu tā, lai atvieglotu skolotāja darbu, ieviešot kādu no materiāliem mācību procesā.

  Platforma veidota tā, lai katrs skolotājs DigiKlasē atrastu sev noderīgus materiālus, tomēr aicinām ikvienu pievērst uzmanību katra mācību materiāla saturam, piemērojot tos skolēnu mācību vajadzībām. Izveidotā krātuve apkopo materiālus visiem izglītības posmiem, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar pieaugušo izglītību. Platformā izveidots filtrs un meklētājs, kas tās lietotājiem palīdzēs atlasīt nepieciešamos materiālus pēc tādiem parametriem, kā mācību priekšmets, vecums, materiāla veids un daudziem citiem.

  Par “DigiKlasi” stāsta projekta vadītāja Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā “DigiKlase tapa ar lielu domu - atbalstīt Latvijas skolotājus. Šo mērķi mēs vēlamies sasniegt ne tikai, piedāvājot mācību materiālu datubāzi skolās jau strādājošiem skolotājiem, bet arī ļaujot Latvijā aktīviem izglītības jomas darbiniekiem pastāstīt un parādīt savu veikumu. Tomēr viens no būtiskākajiem DigiKlases ieguldījumiem ir topošo skolotāju izglītībā. Tā kā platformu izstrādā un uztur Pedagogoģijas, psiholoģijas un māksalas fakultātes darbinieki, arī tās turpmākā attīstībā mēs nozīmīgu lomu redzam sadarbībai ar fakultātes studentiem un docētājiem, iepazīstinot viņus ar plašo materiālu klāstu, kā arī mudinot pievienot un izstrādāt jaunus tehnoloģiju bagātinātām mācībām domātus mācību materiālus.”

  Gluži kā Rīga, arī Digiklase vēl nav gatava. Darbu pie platformas plānots turpināt, gan papildinot datubāzi ar arvien jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, pievienojot vēl neapkopotos materiālus, gan aicinot izglītības jomas speciālistus  izstrādāt un DigiKlasē publicēt jaunus interaktīvus mācību līdzekļus. Tāpat plānots attīstīties un nākotnē piedāvāt metodiskos ieteikumus video instrukciju veidā, darbā ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem. Visi lietotāju iesniegtie ieteikumu par materiāliem vai rīkiem tiks izvērtēti un pievienoti DigiKlases datu bāzē, savukārt Pedagoģijas fakultātes studentiem ik gadu būs iespēja strādāt pie DigiKlases platformas attīstības studiju prakses ietvaros, tādā veidā gūstot iespēju labāk iepazīties ar lielo digitālo mācību līdzekļu klāstu.

   

  Ienāc un pamēģini! www.digiklase.lv

  Projekts īstenots ar Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu.
   

  DigiKlase

   

  Kas ir DigiKlase?

  Platforma tehnoloģiju bagātinātām mācībām ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenots projekts, kura ietvaros ir izstrādāta digitāla krātuve daudzveidīgu digitālu mācību materiālu un rīku apkopošanai, novērtēšanai un klasificēšanai. DigiKlases lietotājiem šobrīd pieejami vairāk kā 700 digitāli mācību materiāli un rīki.  [attēls – Kategorijas]

  Kam paredzēta DigiKlase?

  Krātuves materiāli un rīki ir noderīgi visos izglītības posmos skolotājiem pirmskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Tos var izmantot arī vecāki un citiem izglītības jomas pārstāvji, plānojot un vadot izglītības procesu.

  Ko var darīt DigiKlases platformā?

  Skolotāji mūsu platformas krātuvē var meklēt mācību materiālus pēc to nosaukuma vai atslēgas vārdiem, kā arī ar filtra palīdzību atlasīt tieši savam mācību priekšmetam, vai audzēkņu vecumam noderīgos materiālus. Tāpat katra materiāla aprakstā ir pieejama informācija par tā unikālajām īpašībām: vai materiāls ir maksas vai bezmaksas, kāda veida funkcionalitāte tajā pieejama, uz kāda veida ierīcēm šis materiāls vieglāk lietojams u.c.


  [attēls – TBM ieguvumi]

   

  Kāds ir DigiKlases galvenais mērķis?

  Atbalstīt Latvijas izglītības sistēmu vienā vietnē apkopojot dažādus mācību materiālus un  pasaulē populārākos rīkus, tehnoloģiju bagātinātām mācībām latviešu valodā un svešvalodās. Pašlaik Latvijā jau izstrādāto digitālo mācību līdzekļu skaits ir ievērojams īpaši tādēļ, ka izglītības iestādes, organizācijas un paši skolotāji aktīvi iesaistās daudzveidīgos projektos, kuru viens no sasniedzamajiem rezultātiem bieži vien ir digitāla satura izstrāde. Pagaidām daudzi atsevišķi mācību materiāli un pat vienas organizācijas materiālu apkopojumi ir zināmi un atpazīstami tikai dažiem skolotājiem. Projekta gaitā mūsu galvenais uzdevums bija apkopot jau esošos materiālus un sakārtot tos vienuviet. Līdz ar to mūsu platformā skolotāji var iepazīties ar gan Latvijā, gan pasaulē izstrādātiem mācību materiāliem un rīkiem.

  Kas ir tehnoloģiju bagātinātas mācības?

  Latvijas Universitātē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas faku;tātē ir uzsākts darbs pie izglītības zinātņu apakšvirziena Smart Pedagogy konceptualizēšanas, lai tehnoloģiju bagātinātu mācīšanās procesu padarītu pedagoģiski jēgpilnu. Tas ir mācību process, kurā tehnoloģijas tiktu izmantotas nevis tikai kā savādāks mācīšanās veids, bet kā mācīšanās, kuras laikā izglītojamie paši iesaistās savu zināšanu konstruēšanā un pašvadīti mācās. Par tehnoloģiju bagātinātām mācībām ir izveidojušies vairāki mīti, piemēram, ka digitālo risinājumu izmantošana vienmēr ir dārga, jo nepieciešams iegādāties sarežģītu programmatūru, kā arī, ka tehnoloģijas var izmantot tikai to lietošanu apgūstot īpašos kursos. Mūsdienās digitālo risinājumu klāsts ir tik plašs, ka tos iespējams ieviest visdažādākajās formās, sarežģītības pakāpēs, kā arī pie ļoti atšķirīgām finansiālām iespējām, tai skaitā bez maksas. Tieši bezmaksas un daudzveidības aspekti ir tie, ar kuriem DigiKlases komanda vēlas iepazīstināt skolotājus, citus izglītības jomas pārstāvjus un vecākus.  [attēls – TMB]

  Kāpēc mūsdienās vairs nevaram iztikt bez tehnoloģiju bagātināta mācību procesa?
  Tehnoloģijas un digitāli risinājumi var būt spēcīgs instruments, lai pārveidotu mācīšanos un pilnveidotu mācību vidi. Tās var palīdzēt stiprināt un attīstīt attiecības starp pedagogiem un skolēniem, aktualizēt mūsdienīgās pieejas un savstarpējo sadarbību. Taču, lai to sasniegtu, izglītības procesā jāizmanto tehnoloģiju un digitālo risinājumu iespējas un priekšrocības, un jānodrošina tehnoloģiju, digitālo mācību līdzekļu un mācību tehnisko līdzekļu izmantošana izglītības vidē, tai pat laikā arī stiprinot pedagogu digitālās kompetences, lai šos līdzekļus izmantotu ne tikai izklaides nolūkos vai tikai noteiktu prasmju stiprināšanai.  [attēls – Kāpēc nevaram iztikt bez TMB]

  Ko nozīmē “Lietotāja pieredzes novērtējums”?

  Projekta komanda ir izstrādājusi dažādu mācību līdzekļu lietošanas pieredzes novērtēšanas rīku, kur izdalītas 7 digitālu mācību materiālu kategorijas un noteikti kritēriji katras kategorijas mācību materiālu izvērtēšanai. Tos būtiski vienu no otra atšķir to funkcionalitāte un mērķis, kam digitālais mācību līdzeklis izmantojams. Līdz ar to katrs no tiem atšķirīgā veidā var iedzīvināt tehnoloģiju bagātinātu mācību procesu.  [attēls – Interaktivitātes pakāpes]

  Kā tiek vērtēti materiāli un rīki?

  Izstrādātie vērtēšanas kritēriji ir orientēti uz mācību materiālu aspektiem, kas tiešā veidā ietekmē mācību procesu vai skolotāja darbu, kā arī nepieciešamo aparatūru materiāla izmantošanai, ar mērķi atvieglot skolotāja lēmumu pieņemšanu mācību materiālu izvēlē. Iepazīstoties ar mūsu sniegto materiāla aprakstu skolotājam ir iespēja gūt priekštatu par katru mācību materiālu pietiekamā līmenī, lai izvērtētu materiāla noderīgumu savā darbā. Līdz ar to izstrādātie kritēriji neatspoguļo pilnībā materiālu saturisko kvalitāti, bet demonstrē, cik, mūsuprāt, viegli skolotājam būtu katru materiālu ieviest mācību procesā. Tāpat jāpiebilst, ka kritēriji tiek periodiski pilnveidoti, lai nodrošinātu pēc iespējas atbilstošāku izvērtēšanu dažādajiem tehnoloģiju bagātinātu mācību materiāliem un rīkiem.

  Kā attīstīsies DigiKlase?

  Komanda un projekta turpinājums

  Projekta gaitā arvien cenšamies rast jaunus veidus, kā uzlabot un attīstīt DigiKlases funkcionalitāti. Darbu pie platformas plānots turpināt, gan papildinot datubāzi ar arvien jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, pievienojot vēl neapkopotos materiālus, gan aicinot izglītības jomas speciālistus  izstrādāt un DigiKlasē publicēt jaunus interaktīvus mācību līdzekļus. Tāpat plānots attīstīties un nākotnē piedāvāt metodiskos ieteikumus video instrukciju veidā, darbā ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem.

  Studentu prakse

  PPMF studentiem ik gadu būs iespēja strādāt pie DigiKlases platformas attīstības studiju prakses ietvaros, tādā veidā gūstot iespēju labāk iepazīties ar lielo digitālo mācību līdzekļu klāstu, to veidiem un citiem vērā ņemamiem mācību līdzekļu saturiskajiem un tehniskajiem aspektiem. Jau šobrīd DigiKlasē savas studiju prakses ietvaros iesaistījušies 14 fakultātes studenti no dažādām maģistra studiju programmām, kuri sekmīgi strādāja pie digitālu mācību materiālu izvērtēšanas un ievadīšanas datubāzē.

  Lietotāju ieteikumi

  Nākotnē visi lietotāju iesniegtie ieteikumu par materiāliem, vai rīkiem tiks izvērtēti un pievienoti DigiKlases datu bāzei. Arī citiem skolotājiem un organizācijām sniegsim iespēju ieteikt savus izstrādātos digitālos mācību materiālus ievietošanai DigiKlases platformā, tādējādi veidojot kopīgu krātuvi, kas pastāvīgi tiek uzturēta un atjaunota.

  Studentu materiāli

  DigiKlase ir daļa no PPMF, kurā studē liels skaits topošo Latvijas skolotāju, kas studiju gaitās izstrādā ne mazums daudzveidīgu mācību materiālu. Mēs vēlamies mudināt topošos skolotājus digitālu mācību līdzekļu izmantošanā un izstrādē, gan iedvesmojoties no DigiKlasē apkopotajiem piemēriem, gan īstenojot savas idejas un publicējot tās DigiKlases platformā.


   

  Projekts īstenots ar Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu.

   

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.