• Alūksnes konferences dienas kārtība  CETURTDIENA, 1. augusts

  08:45 - 9:45 Reģistrācija / Rīta kafija

  9:45 - 10:00 Konferences atklāšana E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas lielajā zālē

  10:00 - 10:15 Iepazīšanās ar Alūksnes novada skolu tīklu

  10:15 - 11:15 Koplekcija - Zanda Rubene, LU profesore, grāmatas ”Digitālā bērnība” autore

  MAINIES UZ AUGŠU! Kādai jābūt izglītībai, lai tā patiešām nodrošinātu izaugsmi?

  Jau apmēram gadsimtu vērojama nemitīga un ļoti intensīva diskusija par atbilstošākajiem izglītības ideāliem, mērķiem, uzdevumiem un līdzekļiem. Teorētiskās pozīcijas šajā sakarā ir ļoti atšķirīgas un visai polarizētas: 1) izglītība kā kultūras transmisija, kuras centrā ir pagātnē radīto kultūras vērtību saglabāšana un tālāknodošana, 2) sociālā transformācija, kurā izglītība tiek traktēta kā sabiedrībai nākotnē nepieciešamo prasmju un kompetenču konstruēšanas piedāvātāja. Vienkāršoti skatoties – pirmās pieejas centrā ir kultūra un tās vērtības, otrās – skolēns, students un viņu attīstības potenciāls. 

  Kādai tad jābūt izglītībai mūsdienās, lai būtu iespējama izaugsme «augšup»?

  11:15 - 12:30 Koplekcija - Anželika Krastiņa, vecākā pasniedzēja Lapzemes Lietišķo Zinātņu Universitātē

  Izglītības attīstības tendences Somijā: no uzplaukuma līdz mūsdienu izaicinājumiem


           Šajā prezentācijā tiks sniegts ieskats izglītības attīstības tendencēs Somijā, no tās uzplaukuma līdz pašreizējiem izaicinājumiem. Somija ir sekmīgi attīstījusies izglītības jomā un tiek uzskatīta par vienu no labākajām izglītības sistēmām pasaulē, taču rezultātu kritums PISA testos ir veicinājis sabiedrības diskusiju un bažas par situāciju izglītībā. Kamēr PISA rezultātu kritums var sākumā raisīt satraukumu, tas var arī kalpot kā iespēja pārdomām, analīzei un potenciālām reformām, kuru mērķis ir turpmāk uzlabot Somijas izglītības sistēmu – kas būs Somijas nākamie soļi izglītības attīstībā?


  12:30 - 13:30 Pusdienu pauze (iekļauta konferences dalības maksā)

  13:30 - 14:20 Paralēlā sesija Pedagogiem

  Kristīne Balode Privātās vidusskolas Patnis direktore

  STEAM izglītība: priekšrocības un izaicinājumi. Privātās vidusskolas “Patnis” pieredze, ieviešot STEAM pieeju 1.-12.kl.

  13:30 - 15:10 Paralēlā sesija Mūzikas novirziens


  Baiba un Viesturs Rudzīši


  VisaSkola interaktīva mūzikas materiāla prezentācija 4.- 9. klasēm visām Skola 2030 izvirzītajām tēmām. 

  Visaskola.lv piedāvā Mūzikas mācību priekšmeta apguves mācību līdzekļus 4.-9. klasei visām Skola 2030 izvirzītajām tēmām, kā arī sadarbībā ar ukuleleriga.lv praktiskās muzicēšanas nošu materiālus.

  Stundu plānošana, stundas sasniedzamo rezultātu izvirzīšana skolotājam. Kompetenču pieeja, starppriekšmetu saikne, digitālā pratība katrā mācību stundā. Mācību materiāls veidots, lai mūzikas mācību priekšmeta apguve kļūtu par aizraujošu, mūsdienu paaudzei atbilstošu mācību rīku. Citi papildus mācību materiāli nav nepieciešami. Viss vienā visaskola.lv platformā.

  Mūsu visaskola.lv kolektīva pārliecība ir: skolai un/vai pašvaldībai ir jānodrošina skolotājs ar mācību līdzekļiem. Skolotājs ir vērtība un harizma, atbalsts un iedvesma, bez kuras tikai materiāliem nav nozīmes un trūkst pievienotās vērtības.

  13:30 - 14:20 Paralēlā sesija Skolu līderiem


  Oskars Kaulēns Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors


  Datu analītika un tās izmantošanas iespējas pārmaiņu vadīšanai skolā

  Nodarbības laikā dalībnieki uzzinās, kas ir datu analītika un kādas ir datu analītikas pieejas skolā kā mācīšanās organizācijā; kādi ir daudzveidīgi datu ieguves mērķi un avoti skolā un kā tie tiek izmantoti pārmaiņu plānošanai, vadīšanai un izvērtēšanai Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tāpat dalībniekiem būs iespēja reflektēt un dalīties savā profesionālajā pieredzē, kādi dati, ar kādu mērķi un kādā veidā tiek izmantoti, lai virzītu pārmaiņu procesus viņu pārstāvētajās izglītības iestādēs.

  14:20 - 15:10 Paralēlā sesija Skolu līderiem

  Anita Muižniece Privātās mākslu skolas Kultūras Patnis direktore, bijusī LR Izglītības un zinātnes ministre

  Līderība izglītības vadībā

  Līderība izglītības vadībā sniedzas krietni tālāk par administratīvo funkciju veikšanu. Spēja vizionēt un iedvesmot rīcībai savus kolēģus, efektīva komunikācija un stratēģiska lēmumu pieņemšana kā atslēga veiksmīgai izglītības iestādes vadīšanai. Kā iedvesmot un motivēt? Kā izveidot efektīvu komandu un galu galā - kā nepazaudēt pašam sevi ikdienas darbu dunā? 

  15:10 - 15:40 Kafijas pauze

  15:40 - 16:30 Paralēlā sesija Skolu līderiem

  Dr., asoc. prof. Agnese Dāvidsone, Vidzemes augstskolas vadošā pētniece

  Zinātniskums katrā mācību priekšmetā skolā

  Svaigi Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes pētnieku veikts pētījums iezīmē, ka skolotāji Latvijā kā zinātniskus novērtē trīs mācību priekšmetus. Citi priekšmeti tiek vērtēti kā daļēji zinātniski vai pat teju nesaistīti ar zinātni. Vai varētu tā būt, ka skolā tiek apgūtas jomas, kam nav sakņu nevienā no zinātnes disciplīnām? Kā veidojas šāds priekšstats? Kāpēc šādu redzējumu pauž visi aptaujātie, neatkarīgi no sava mācītā priekšmeta? Un kāpēc viedokļi par priekšmetu zinātniskumu atšķiras starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem?Jautājumu vairāk nekā atbilžu! Meklēsim atbildes kopīgi!


  15:40 - 17:20 Paralēlā sesija Mūzikas novirziens

  Piret Hinrikus-Sage, Tuuli Jukk (Igaunija) Mūzika un kustība Yellow CD praktiska darbnīca

  Mērķa grupa: mūzikas un kustību skolotāji skolās un bērnudārzos

  Saturs: Ritms un kustība Orfa pedagoģijā,Dalkroza ritmikā un Labāna kustību teorijā

  Karls Orfs (1895-1982) – vācu komponists un mūzikas pedagogs. Orff pedagoģija balstās uz runas, kustību un mūzikas apvienošanu mācību procesā, kurā ritms ir sastāvdaļa, kas saista mūzikas izglītības elementus.

  Emīls Žaks-Dalkrozs (1865-1950) – Šveices mūzikas skolotājs, ritmikas dibinātājs. Ritmikā cilvēks apgūst, attīsta un interpretē mūzikas ritmus, izmantojot savu ķermeni.

  Rūdolfs fon Labans (1879-1958) – ungāru dejotājs, horeogrāfs un kustību teorētiķis. Muzikālās kustības pamatā ir viņa izstrādātās kustības teorijas elementi: ķermenis, telpa, laiks un spēks.


  Vakariņas / Brīvais laiks (dalībnieki apmaksā paši)

  18:15; 19:15; 20:15 Vakara izklaide - brauciens pa ezeru ar kuģīti 18:15, 19:15, 20:15 (iekļauts konferences maksā)

  20 cilvēki vienā reizē. Dalībnieki izvēlas vienu no trim piedāvātajiem laikiem.


  PIEKTDIENA, 2. augusts

  8:45 - 9:30
  Brokastu kafijas pauze (iekļauta konferences maksā)

  9:30 - 10:30 Koplekcija - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika 


  Bulings vienaudžu vidū  - UNESCO redzējums un starptautiskā prakse

  Viens no būtiskiem faktoriem, kas nosaka vardarbības situācijas skolās, ir sociālais konteksts. Pēdējos gados pētījumos uzmanība no bulinga uztveres kā attiecībām starp divām personām (pāridarītāju un upuri) virzās uz bulinga uztveri kā procesu, kurā iesaistīti arī pārējie vienaudži un kurus tas ietekmē. Viņu rīcība, uzvedība un attieksme var gan palielināt, gan samazināt bulinga līmeni. 

  Izprast un preventīvi mazināt un novērst bulinga situācijas iespējams, modelējot iesaistīto pušu motivāciju, rīcības cēloņus un sekas. Lekcijā tiks sniegts ieskats UNESCO pieejā, kā arī analizēta starptautiskā prakse.

  10:40 - 12:10 Koplekcija - ārsts-psihoterapeits un docētājs Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā
  Artūrs Miksons

  Skaidru robežu esamība gan teorijā, gan praksē

  Skaidras robežas, ko vecāki, skolotāji, treneri vai citas  autoritātes parāda bērniem, ir viens no ļoti svarīgiem pamatnosacījumiem, lai bērnam būtu iespēja veselīgā veidā attīstīt savu emocionālo veselību. Kolīdz robežas kļūst neskaidras, haotiskas vai konstanti mainīgas, tas raisa bērnā dažādas emocijas un uzvedību - kā reakciju uz šo neskaidrību. Un, ja mēs mēģinām koriģēt šo radušos uzvedību vai emocijas, tad mēs cīnāmies tikai ar sekām un nevis cēloni.

  Tas pats attiecas uz jebkurām citām attiecībām mūsu dzīvē - ar kolēģiem, ģimenes locekļiem, draugiem utt.

  Lekcijas laikā izrunāsim, kas ir biežākās neskaidru robežu kļūdas, ko cilvēki pieļauj, un kas būtu jādara, lai mainītu to savā dzīvē. Noskaidrosim, kā reaģēt, ja kāds cits cenšas savas robežas uzspiest mums.

  12:30 - 13:30 Pusdienu pauze (iekļauta konferences dalības maksā)

  13:30 - 15:00 Paneļdiskusija / Refleksija par konferencē paveikto

  30 min. pauze Kontaktu birža

  15:30 - 16:30 Konferences noslēgums / Bungu aplis

  Pēc konferences dalībnieki saņems digitālu apliecību par programmas apguvi 16 stundu apjomā.

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.